Rezervoari za ulje

Rezervoar za ulje skladišti ulje izdvojeno u odvajaču ulja iz rashladnog fluida i omogućava njegov redovan protok u kompresoru.
Oni moraju biti montirani u vertikalnom položaju između odvajača ulja i regulatora nivoa ulja koji je povezan za kućište kompresora .
Svi rezervoari se isporučuju sa vidnim staklom za nivo ulja.

Rezervoari za ulje