Uslovi korišćenja

1. Saglašavate se sa narednim uslovima ako koristite naš sajt
Molimo da pre korišćenja ovog ili naših drugih sajtova pažljivo pročitate naredne uslove, sa kojima se saglašavate ako pristupate ili koristite naše sajtove. Treba redovno proveravati uslove jer imamo diskreciono pravo da ih u bilo kom trenutku izmenimo ili dopunimo. Ako niste saglasni sa nakim od uslova, molimo da ne pristupate i ne koristite naše sajtove.

Eurofrigo D.O.O.nastoji da podaci na ovom sajtu budu potpuni, tačni i pouzdani. Međutim, mogu se javiti greške i propusti, odnosno sadržaj može biti neažuran. Eurofrigo D.O.O.može da menja, dopunjava i briše podatke, kao i da ukine pojedine usluge, i zadržava pravo da izvrši takve izmene bez prethodne najave.

2. Vlasništvo nad sadržajem
Ovaj sajt i sav njegov sadržaj, naročito svi tekstovi, dijagrami i slike, u svlasništvu su Eurofrigo D.O.O., odnosno drugih lica, pri čemu su sva autorska i druga prava pridržana ako nije drugačije naznačeno. Strogo je zabranjeno korišćenje sadržaja, osim u skladu sa ovim uslovima, bez pisane saglasnosti Eurofrigo D.O.O.

3. Korišćenje sajta
Eurofrigo D.O.O.vam dozvoljava korišćenje ovog sajta na sledeći način:

a. Osim slika ljudi i mesta koje se nalaze izvan odeljka „Novosti“ na ovom sajtu, možete učitavati sadržaj, ali samo za lične, nekomercijalne potrebe i samo ako zadržite i poštujete autorska prava i druga prava vlasništva naznačena u sadržaju;

b. Ne možete koristiti slike i dijagrame bez pisane saglasnosti Eurofrigo D.O.O.;

v. Sadržaj iz odeljka „Novosti“ možete reprodukovati isključivo za uređivačke svrhe u dnevnim listovima, časopisima, stručnim publikacijama i medijima; ne možete distribuirati, menjati, kopirati (osim kako je prethodno naznačeno), prenositi, prikazivati, ponovo koristiti, reprodukovati, objavljivati, licencirati, sastavljati izvedene radove, prodavati ili na drugi način koristiti sadržaj bez pisane saglasnosti Eurofrigo D.O.O.;

g. Zabranjeno Vam je da koristite ovaj sajt za postavljanje ili prenos bilo kakvog materijala koji krši neka prava, prestavlja pretnju, koji je netačan, dovodi u zabludu, koji može da uznemiri druge, koji predstavlja klevetu, koji je uvredljiv, vulgaran ili sramotan, koji je skandalozne, raspirljive ili pornografske prirode i svaki drugi materijal koji predstavlja odnosno podstiče ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili prekršajem, odnosno kojim se krše zakonski propisi. Eurofrigo D.O.O.će u potpunosti sarađivati sa organima nadležnim za sprovođenje zakona i poštovati svaki sudski nalog kojim se traži od Eurofrigo D.O.O. da otkrije identitet lica koje postavlja ili prenosi podatke ili materijale ove vrste;

d. Zabranjeno Vam je da koristite ovaj sajt za reklamiranje ili obavljanje neke komercijalne radnje. Strogo je zabranjen i može biti zakonski sankcionisan svaki neovlašćeni pokušaj unošenja ili izmene podataka, ukidanja ili zaobilaženja sigurnosnih mera odnosno nanošenja štete sistemu na neki drugi način.

4. Privatnost
Lične podatke (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona i elektronska adresa), koje eventualno prenesete na sajt elektronskom poštom ili na drugi način, Eurofrigoa D.O.O. će koristiti na način naznačen u pravilima ovog sajta o zaštiti privatnosti. Sve druge komunikacije i materijali koje prenesete na sajt, kao što su pitanja, komentari i slično, ne smatraju se poverljivim i ne podležu pravu vlasništva.

5. Poricanje garancija
CEO SADRŽAJ PODLEŽE IZMENAMA I DOPUNAMA I IZLAŽE SE U DATOM OBLIKU BEZ IKAKVIH GARANCIJA, BILO EKSPLICITNIH ILI IMPLICITNIH. Eurofrigo D.O.O.ne garantuje niti tvrdi da korišćenje sadržaja ne krši prava trećih lica ni da je sadržaj precizan, potpun i ažuran. Pored toga, u odnosu na rasprave, objave, prenose, biltene i sl., koji se mogu pojaviti na ovom sajtu, Eurofrigo D.O.O.ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi materijala koji eventualno krši neka prava, prestavlja pretnju, koji je netačan, dovodi u zabludu, koji može da uznemiri druge, koji predstavlja klevetu, koji je uvredljiv, vulgaran ili sramotan, koji je skandalozne, raspirljive ili pornografske prirode i svakog drugog materijala koji predstavlja odnosno podstiče ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili prekršajem, odnosno kojim se krše zakonski propisi.

6. Isključenje odgovornosti
Bez obzira na slučaj, Eurofrigo D.O.O.neće biti odgovoran za štetu bilo koje vrste, naročito neposrednu, posrednu, opštu, posebnu, slučajnu i posledičnu štetu koja eventualno prostekne iz korišćenja podataka sa ovog sajta.

7. Veze sa sajtovima trećih lica
Ovaj sajt može da sadrži veze (linkove) sa sajtovima koji su u vlasništvu odnosno kojima upravljaju lica mimo Eurofrigo D.O.O.. Te veze su date isključivo u vidu pogodnosti. Eurofrigo D.O.O.ne kontroliše i nije nadležan za sadržaj, pravila o privatnosti i bezbednost tih sajtova.
Eurofrigo D.O.O.ne podržava sadržaj i eventualne proizvode odnosno usluge dostupne na tim sajtovima.

8. Upozorenje u vezi predviđanja
Ovaj sajt može da sadrži navode, procene i projekcije koje predstavljaju „predviđanja“. U opštem smislu, izrazi kao što su „verujemo“, „očekujemo“, „nameravamo“ „predviđamo“ i sl., kao i korišćenje budućeg vremena, odnose se na predviđanja koja nisu istorijske prirode. Sastavni deo predviđanja su određeni rizici i neizvesnosti zbog kojih se stvarni rezultati mogu materijalno razlikovati od dosadašnjeg iskustva i trenutnih očekivanja Eurofrigo D.O.O. Ne treba se neumereno oslanjati na takva predviđanja, jer odražavaju trenutak u kome su sastavljena. Eurofrigo D.O.O.nije u obavezi da javno novelira ili revidira svoja predviđanja.

9. Izmene i dopune uslova korišćenja
Eurofrigo D.O.O.može u bilo kom trenutku, bez najave, da izmeni i dopuni uslove korišćenja putem noveliranja ovog teksta. S obzirom da su sve takve izmene i dopune obavezujuće, treba povremeno posetiti ovu stranu i proveriti tekuće uslove.

10. Zakon i nadležnost
Uslovi i samo korišćenje ovog sajta rukovode se zakonima REPUBLIKE SRBIJE.

11. Mogućnost posebnog pristupa: korisnički nalog, lozinka i bezbednost

Eurofrigo D.O.O.održava poseban, zaštićeni odeljak ovog sajta u cilju razmene i stavljanja na raspolaganje određenih materijala i podataka za koje je potrebno ograničiti pristup. Potvrđenim korisnicima omogućuje se pristup tom odeljku. Korisnici su nadležni za čuvanje poverljivosti dodeljene korisničke identifikacije i lozinke i odgovorni su za sve aktivnosti u okviru njihovog naloga. MBS Tehnika D.O.O.nije odgovoran za eventualnu zloupotrebu korisničke identifikacije i lozinke.

12. Opšti način zaštite i ukidanje prava
Korisnici zaštićenog odeljka ovog sajta saglasni su sa primenom opšteg postupka u pogledu bezbednosti. Eurofrigo D.O.O.ima pravo da isključi uključene naloge na kojima duže vreme nema aktivnosti, kao i naloge koji nisu bili aktivni duže od 180 dana. Eurofrigo D.O.O.zadržava pravo da izmeni i dopuni ovo pravilo u bilo kom trenutku bez prethodne najave.
U vidu uslova za pristup zaštićenom odeljku, korisnik je saglasan da Eurofrigo D.O.O.može da ukine korisnikov nalog i prateće pogodnosti iz bilo kog razloga. Korisnik je takođe saglasan da se eventualno ukidanje pristupa može izvršiti bez prethodne najave i da Eurofrigo D.O.O.može u bilo kom trenutku da deaktivira ili izbriše korisnikov nalog i spreči dalji pristup posebnom odeljku ovog sajta. Pored toga, korisnik je saglasan da Eurofrigo D.O.O.neće snositi nikakvu odgovornost u odnosu na korisnika ili neko treće lice zbog ukidanja pristupa zaštićenom odeljku sajta.

Copyright © 2016 Eurofrigo D.O.O. Sva prava pridržana.